No Images

Doelstelling en activiteiten 

Artikel 1

1) UMCGolf is een subvereniging van de Personeelsvereniging van het Universitair Medisch Centrum Groningen (hierna te noemen PV) opgericht op 28 november 2002, op grond van de artikelen18 tot en met 25 van de statuten d.d. 19 februari 1999 gepasseerd bij Wilts en Holland Notarissen te Roden.

2) UMCGolf heeft ten doel:
het bevorderen van het golfspel, het beoefenen daarvan door, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.
Om de doelstelling te bereiken organiseert UMCGolf o.a.:

- cursussen;
- golfwedstrijden en andere evenementen op het gebied van de golfsport;
- speelmogelijkheden voor de leden op een of meerdere golfbanen;

UMCGolf neemt bij het verwezenlijken van zijn doelstelling de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de PV  alsmede de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie (hierna te noemen NGF) in acht.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 2

De bepalingen van Het Huishoudelijk Reglement van de PV zijn van overeenkomstige toepassing op UMCGolf indien en voor zover in dit reglement daarvan niet wordt afgeweken c.q. in dit reglement geen nadere, aanvullende bepalingen zijn gesteld.

Lidmaatschap

Artikel 3

1) Leden kunnen zijn:

- leden van de PV;
- de relatiepartner van de onder 1) bedoelde leden. Onder relatiepartner wordt verstaan de huwelijkspartner of de relatiepartner blijkens een notariele akte of bewijs van geregistreerd partnerschap;
- de inwonende kinderen van de onder 1) bedoelde leden die een minimumleeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken.

2) Gastleden zijn zij, die op voordracht van een of meer bestuursleden na voorafgaande introductie door een lid als bedoeld in lid 1 sub 1) zijn toegelaten. Ook PV-leden, die zelf geen lid zijn van UMCGolf kunnen gastleden bij het bestuur introduceren / aanmelden. Als gastleden kunnen alleen worden geïntroduceerd / aangemeld, (uitwonende) familieleden in de eerste graad met een minimumleeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken, alsmede de relatiepartner van deze familieleden. Gastleden hebben geen stemrecht.

3) Met inachtneming van de bevoegdheid van het bestuur van de PV om een maximum voor het aantal gastleden van de vereniging vast te stellen*), wordt de toelating als gastlid bepaald aan de hand van de volgorde (datum) van introductie en aanmelding als gastlid. Bij het bereiken van het maximum aantal toegestane gastleden, geldt een wachtlijst.

*) Maximaal 10% van het aantal gewone leden

Artikel 4

Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het PV-lidmaatschap te voldoen komt daarmee ook een einde aan het lidmaatschap van hun relatiepartner en hun inwonende kinderen respectievelijk aan het lidmaatschap van de door hen geïntroduceerde gastleden.

Artikel 5

Tenzij anders is vermeld, mogen de leden, ereleden en gastleden geen introducees meenemen naar of laten deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Indien en voor zover introducees toegestaan worden, zal per activiteit de bijdrage van de introducé door het bestuur worden vastgesteld. De leden, ereleden en gastleden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun introducees.

Artikel 6

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle activiteiten van de vereniging, de serviceverlening door de vereniging alsmede het gebruik van de faciliteiten waarover de vereniging de beschikking heeft in het kader van de uitoefening van de activiteiten. Met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten geldt dat daarvoor nadere regels kunnen worden gesteld.

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester dienen werkzaam te zijn  of zijn geweest bij het UMCG. Het bestuur maakt een rooster van aftreden, waarbij kan worden bepaald dat meer dan één bestuurslid periodiek aftreedt, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris niet tegelijkertijd aftreden. De bestuursleden zijn terstond voor een bestuurstermijn van 3 jaar herkiesbaar.

Artikel 8

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Gewijzigd in november 2005, mede n.a.v. naamswijziging AZGreen in UMCGolf