No Images

(Frequently Asked Questions) 

Wie kan lid worden van UMCGolf?

Leden van de Personeelsvereniging van UMCGolf (PV-UMCG), hun relatiepartner (de huwelijkspartner of de relatiepartner zoals blijkt uit een notariele akte of een bewijs van geregistreerd partnerschap);De inwonende kinderen van de PV-leden vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken.

Kent UMCGolf ook gastleden?

Ja, alleen leden die ook PV-lid zijn, kunnen hun ouders en/of uitwonende kinderen (minimum leeftijd vanaf het jaar waarin ze de 16 jarige leeftijd bereiken) als gastlid introduceren. Het bestuur beslist of ze als gastleden worden toegelaten omdat er slechts een beperkt aantal gastleden is toegestaan. Gastleden hebben geen stemrecht.

Hoeveel bedraagt de contributie?

Voor leden van de PV-UMCG, hun huisgenoten en gastleden bedraagt de contributie a 36,- per jaar. Daarnaast is een jaarlijkse bijdrage voor het NGF-lidmaatschap verplicht, waarvoor men een factuur van de vereniging ontvangt.

Hoe wordt de contributie geïnd?

PV-leden:
maandelijkse inhouding ad 3,- op het salaris. 

Partner, inwonende kinderen en gastleden:
via een factuur van UMCGolf

Gastleden:
naast hun UMCGolf-bijdrage is ook een bijdrage aan de PV verschuldigd. Daarvoor ontvangen ze van de PV-UMCG een aparte acceptgirokaart.

Hoe geef ik mij op als lid?

Door middel van een aanmeldingsformulier. Het is in verband met de machtiging voor de inhouding van de contributie op het salaris wel van belang dat het formulier ondertekend wordt ingeleverd. Dus elektronische aanmelding is niet mogelijk. Het aanmeldingsformulier kunt u afhalen in de personeelswinkel of u kunt het downloaden vanaf deze site (via menu 'Lidmaatschap'). 

Voor hoe lang wordt het lidmaatschap aangegaan?

In principe voor 12 maanden. Het verenigingsjaar begint op 1 januari. Het lidmaatschap wordt telkens voor 12 maanden verlengd als er geen opzegging is geweest.

Wat is de opzegtermijn?

1 maand (dus voor 1 december opzeggen als het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar wordt beëindigd).

Wanneer is er wel een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap?

Bijvoorbeeld bij het beëindigen van het dienstverband (ontslag, pensionering) eindigt het lidmaatschap. Het lidmaatschap van de eventuele partner en/of kinderen en van gastleden die het lid heeft geïntroduceerd, stopt dan ook. Zij krijgen een restitutie van hun reeds betaalde contributie.

Na pensionering kan men wel lid blijven van de PV en dus ook van UMCGolf

Mogen ook introducés worden meegenomen naar wedstrijden of andere activiteiten van UMCGolf?

Ja, alleen wanneer dat per activiteit vooraf is aangegeven. Aan de introducés kan bovenop het bedrag voor deelname aan een activiteit ook een extra bijdrage worden gevraagd. 

Zijn er ook statuten en huishoudelijk reglementen van de PV-UMCG en van UMCGolf?

Ja, deze staan ook op deze site onder het menu: 'Huishoudelijk Reglement'.